Gratis bezorging bij bestellingen vanaf €99.
 

Algemene verkoopvoorwaarden

Lees aandachtig deze algemene verkoopsvoorwaarden vooraleer u zich akkoord verklaart met de inhoud ervan.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten tussen U (hierna "de consument" genoemd) en Bose NV (hierna genoemd "Bose"), waarvan de adresgegevens hieronder worden vermeld:

Bose N.V.
Limesweg 2
3700 Tongeren
TEL: 012-259900
FAX: 012-390840
sales_support_be@bose.com
Ondernemingsnummer: BE0415969355

 • Toepasselijkheid
 • Prijs
 • Levering
 • Facturatie
 • Betalingsvoorwaarden
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Herroepingsrecht
 • Non conformiteit/gebrekkig product
 • Garantie
 • Overmacht
 • Aansprakelijkheid
 • Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Meerderjarigheid
 • Klachten
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Toepasselijke wetgeving en rechten
 • Reviewplatform

Toepasselijkheid

1. In deze bepalingen en voorwaarden met betrekking tot verkoop (hierna: Voorwaarden) worden uw rechten en plichten beschreven ten aanzien van de aanschaf, bestelling, ontvangst of verzending van Bose®-producten via de website www.bosebelgium.be, via een Bose call center of via de post wanneer de consument woont in België of Luxemburg.
Een verkoopscontract tussen Bose en de consument ontstaat door de aanvaarding van de bestelling geplaatst door de consument. Bose zal alle middelen die redelijkerwijze ter zijner beschikking staan, inzetten voor de uitvoering van deze bestelling, maar behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de bestelling te weigeren. De aanvaarding van de bestelling door Bose zal binnen een aanvaardbare termijn bevestigd worden door een elektronisch bericht en bevat een overzicht van de door de consument gedane bestelling. Elke door Bose aanvaarde bestelling bevestigt de aanvaarding door de consument van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen wet tussen de partijen en dit met uitsluiting van alle andere algemene verkoopsvoorwaarde of elk ander verkoopscontract. De algemene verkoopsvoorwaarden en de verkoopscontracten die eruit voortvloeien worden voor een termijn van 10 jaar bewaard door Bose.
2. Alle rechten en aanspraken in de Voorwaarden worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bose ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
3. Van hetgeen bepaald is in de Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
4. Als één van de Voorwaarden niet is opgenomen in het contract of ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden in dit contract onverminderd van kracht. Indien bepalingen niet in dit contract zijn opgenomen of ongeldig blijken te zijn, wordt de inhoud van dit contract beheerst door de statutaire regels die het dichtst bij de intentie van de betreffende partij liggen.

Prijs

5. De toepasselijke prijs is de prijs welke van toepassing is op de dag van de bestelling. De prijs is inclusief verpakking, Recupel & Bebat bijdragen en BTW, exclusief verzendkosten. Bose is niet aansprakelijk voor en niet gehouden door onnauwkeurigheden, drukfouten, vergetelheden of kennelijke vergissingen omtrent de aangegeven prijs, verkoopsmodaliteiten of andere op deze website gepubliceerde informatie. Indien u een bestelling heeft geplaatst voor een product waarvoor onjuiste of onvolledige informatie werd verstrekt, zal Bose u hiervan hetzij telefonisch, hetzij per e-mail op de hoogte stellen, afhankelijk van de door u vermelde contactgegevens. U beschikt vervolgens over de mogelijkheid om kosteloos af te zien van uw bestelling, of deze verder te zetten tegen de verbeterde, correcte voorwaarden.

Levering

6. Afhankelijk van de beschikbaarheid ontvangt u het door u bestelde product binnen 3 tot 5 werkdagen (standaard levering), tenzij door Bose anders is aangegeven. Bose zal de bestelling met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen, uitvoeren. Is de bestelling tijdelijk niet op voorraad dan wel is er om andere reden vertraging, of kan een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Bose behoudt zich het recht voor van keuze van de transportmiddelen en de transporteur.
Bij aankoop van een premium-product is het mogelijk installatie te kiezen. Deze installatie wordt uitgevoerd op een datum die door u en de gekozen service provider wordt overeengekomen.
7. Na overhandiging van de goederen door de transporteur aan de consument, zijn de risico's ten gevolge van verlies, diefstal, ontwaarding en vernieling ten laste van de consument. Een klacht kan slechts gebeuren via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging binnen de achtenveertig uren (48) na de levering van de goederen.
8. Als u meerdere producten tegelijkertijd bestelt, betaalt u alleen de verzendkosten van het product waarvoor deze kosten het hoogste zijn.
9. De kosten en de voorwaarden voor verzending, verpakking en aflevering zijn onderhevig aan wijzigingen. Wijzigingen worden van kracht binnen de aangekondigde termijn. Wanneer Bose de prijzen voor verzending, verpakking en aflevering na totstandkoming van de overeenkomst verhoogt, heeft u de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Facturatie

10. Bose zal de factuur verzenden gelijktijdig met de verzending van de goederen.

Betalingsvoorwaarden

11. Bose accepteert de volgende betalingsmiddelen voor bestellingen: Betaling onder rembours of vooruitbetaling en creditcard: Visa, MasterCard, American Express. Voor meer informatie over betalingsmethoden kunt u contact opnemen met Bose via het gratis nummer 0800-92835. In het geval van betaling onder rembours, wordt een rembourstoeslag van 7 Euro aangerekend.
Bij niet betaling door de klant of het niet nakomen van andere contractuele verplichtingen van de koper, heeft Bose het recht ten allen tijde de ontbinding van de overeenkomst te vorderen en alle gemaakte kosten en de winstderving te vorderen van de koper die in gebreke gebleven is. Dit doet geen afbreuk aan de bepaling onder punt 13 " Eigendomsvoorbehoud "
Als u ervoor kiest om een product online te kopen, verwerkt Bose uw betaling via een externe partij; Ogone. Om uw transactie te voltooien stemt u in met de overdracht en de opslag van de door u verstrekte financiële gegevens, uw naam, adres, en andere relevante informatie door Ogone.
Bij iedere e-aankoop worden immers alle transactiegegevens versleuteld met SSL technologie. Een veilige SSL-verbinding herkent u aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.

Eigendomsvoorbehoud

12. Tot het moment van de volledige betaling van de goederen, blijft Bose eigenaar van de goederen. Eén maand na ingebrekestelling door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, is Bose gerechtigd om bij niet betaling, onmiddellijk opnieuw in het bezit gesteld te worden van de geleverde goederen.

Herroepingsrecht

13. U heeft het recht aan Bose mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Neem contact op met de klantenservice van Bose via het gratis nummer 0800-92835 als u een product dat u via deze website, het callcenter of de post hebt aangeschaft wilt retourneren. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar sales_support_be@bose.com of dit modelformulier voor herroeping per post doorsturen naar dit adres: Bose NV, Limesweg 2, 3700 Tongeren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. In dat geval halen we het product bij u thuis op. Dit kost u niets en u ontvangt het volledige aankoopbedrag terug. Indien u een product gekocht heeft in een Bose Experience Center dient u contact op te nemen via het telefoonnummer op uw kassaticket.
14. Door Bose terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald, inclusief de door u betaalde kosten van toezending.
15. Eenmaal de termijn van 30 kalenderdagen verstreken, kan de bestelling niet meer gewijzigd of geannuleerd worden door de consument tenzij met schriftelijke toestemming van Bose en mits betaling van annulatiekosten of wijzigingskosten. Deze kosten zullen bepaald worden, rekening houdend met de kosten die door Bose gemaakt werden evenals de verbintenissen onderschreven door Bose evenals elk verlies of schade geleden door de annulatie of wijziging van de bestelling.

Non conformiteit/gebrekkig product

16. U bent verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen de 48 uur bij aangetekend schrijven te melden.
17. Indien u een defect produkt wenst terug te sturen dat u hebt aangekocht via deze website , het call center of de post, en waarvoor de garantie niet meer van toepassing is, dan kunt u de klantendienst van Bose contacteren op het gratis nummer 0800-92835. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar sales_support_be@bose.com.

Garantie

18. Bose biedt twee jaar garantie. Klik hier voor meer informatie over de reikwijdte, toepassing en voorwaarden van deze garantie. Wanneer de kwaliteit van het product niet voldoet aan vereisten conform de garantieverklaring, neemt u contact op met de klantenservice van Bose via het gratis nummer 0800-92835 of stuurt u een e-mailbericht naar sales_support_be@bose.com. Tenzij het gekochte product een premium-product is, in dat geval neemt u rechtstreeks contact op met de geautoriseerde dealer die is gekozen als servicepartner.

Overmacht

19. Bose is in geval van overmacht niet gebonden zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt onder andere verstaan (zonder hiertoe beperkt te zijn), elke omstandigheid waarbij Bose feitelijk geen beslissingscontrole heeft en welke een gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid tot het vervullen van de bestellingen veroorzaakt. In het geval van een voortdurende overmacht gedurende meer één maand, kan de consument zijn bestelling annuleren in overeenstemming met artikel 14 van deze algemene verkoopsvoorwaarden, of zijn bestelling bevestigen voor uitvoering na verdwijning van de omstandigheden welke aanleiding hebben gegeven tot de overmacht en aan de voorwaarden van toepassing op de datum van de levering.

Aansprakelijkheid

20. Bose is alleen aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door Bose.

Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

21. Het beheer van persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy bij een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Bose is de verantwoordelijke voor de verwerking. De consument beschikt op elk moment over een recht van inzage en rechtzetting van de persoonlijke gegevens, evenals een recht tot verzet van hun gebruik.
22. De persoonsgegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden:
1. Facturatie en creditering van de goederen van Bose.
2. Afsluiten van het verkoopcontract en het verschaffen van informatie over de afhandeling van de bestelling.
3. Informatie over de andere producten en diensten van Bose, evenals de diensten en producten van handelspartners van Bose, geselecteerd op basis van de persoonlijke voorkeuren van de consument. Als de consument deze informatie niet wenst te ontvangen, kan hij contact nemen met de klantendienst van Bose. Deze zal, volledig zonder kosten, bij eerste vraag van de consument, de verwerking van de persoonsgegevens voor de toepassing stopzetten.
4. De website van Bose maakt gebruik van Cookies, welke geïnstalleerd worden op de computer van de consument. Deze Cookies zijn onontbeerlijk voor de verwerking van de bestelling en voor het terugvinden van de informatie over de consument. Deze informatie (zoals de computerconfiguratie en de persoonlijke voorkeuren van de consument) vergemakkelijken het toekomstige gebruik van de website van Bose. Deze Cookies bevatten noch de naam, noch het adres, noch andere persoonlijke gegevens, zoals de gegevens van de creditcard. De consument kan zijn browser dusdanig configureren dat de computer elke vorm van Cookies weigert. In dat geval is het mogelijk dat de consument geen gebruik kan maken van alle functionaliteit van de website of dat hij geen toegang heeft tot bepaalde delen van de website.
5. Omwille van technische of operationele redenen, kan het noodzakelijk zijn dat deze gegevens overgedragen worden aan gelieerde bedrijven van Bose of op servers geplaatst worden in landen buiten de Europese Gemeenschap, waar de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verschillend kan zijn met deze van toepassing in de Europese gemeenschap. Bose zal alle maatregelen nemen opdat de persoonlijke gegevens op een adequate manier beschermd worden.
6. Als de consument vragen heeft over deze verklaring of met betrekking tot de bescherming van zijn persoonlijke gegevens, dan kan hij een e-mail richten aan de klantendienst van Bose (sales_support_be@bose.com).

Meerderjarigheid

23. Bestellingen kunnen en mogen alleen geplaatst worden door personen ouder dan 18 jaar. Er wordt vanuit gegaan dat een geplaatste bestelling aan deze voorwaarden voldoet en Bose aldus niet aansprakelijk is indien een bestelling geplaatst wordt onder valse of onvolledige voorwendselen.

Klachten

24. Indien de consument een klacht wenst in te dienen, kan hij een e-mailbericht sturen naar de klantendienst van Bose (sales_support_be@bose.com) of via het online formulier dat beschikbaar is via de volgende link: stuur ons een bericht. De consument zal binnen de 5 werkdagen volgend op zijn klacht geïnformeerd worden over de termijn waarbinnen hij een antwoord op zijn klacht zal ontvangen.

De consument kan ook een klacht indienen bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft op 9 januari 2016 haar nieuw ODR-platform geopend (Online Dispute Resolution). Het ODR-platform is erop gericht om de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte (lees: online) wijze te beslechten. Deze instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden. Voor meer informatie over het het ODR-platform en voorhet indienen van een klacht, kunt u terecht op http://ec.europa.eu/odr/

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

Intellectuele eigendomsrechten

25. Alle teksten, grafieken, afbeeldingen, scripts, illustraties, software, logos, tekens, commerciële benamingen, modellen, figuren en merken (de « Creaties ») op deze webstek van Bose en het geheel van de intellectuele eigendomsrechten welke op deze Creaties rusten (merkenrecht, rechten op statutaire en commerciële benamingen, tekeningsrechten, brevetten, auteursrechten, rechten met betrekking tot gegevensbanken, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten, geregistreerd of niet, en alle aanvragen tot toekenning van dergelijke rechten evenals alle aanvragen tot het bekomen van dergelijke rechten, en andere rechten welke een gelijkaardige bescherming bieden met betrekking tot deze intellectuele eigendom, zijn de eigendom van of naar gelang het geval in licentie gegeven aan Bose welke de drager ervan blijft.
26. De consument verbindt er zich toe, noch direct noch indirect noch door tussenkomst van derden met welke hij geassocieerd zou zijn, schade toe te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten van Bose en alle maatregelen te nemen noodzakelijk voor de bescherming van deze rechten. Met dit doel zal de consument de vermeldingen van de intellectuele eigendom van Bose bewaren met betrekking tot de producten of diensten geleverd door Bose.

Toepasselijke wetgeving en rechten

27. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop de Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de Voorwaarden zelf, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in België.
28. U kunt de verkoopsvoorwaarden afdrukken. Klik op de link hieronder : Algemene verkoopvoorwaarden afdrukken.

Reviewplatform

29. Bose behoudt zich het recht voor berichten die worden ingestuurd op het reviewplatform van www.bosebelgium.be te bekijken en te verwijderen. Bose behoudt zich het recht voor inhoud te verwijderen of niet te plaatsen die ongepast of aanstootgevend is, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot:

 • Reclame-uitingen, waaronder reclames van concurrenten, verkoop van goederen, werving, zelf-promotie en spam
 • Foutieve of misleidende informatie
 • Persoonlijke aanvallen of aanvallen op een bedrijf, waaronder op Bose, de werknemers van Bose, leveranciers, distributeurs en filialen
 • Irrelevante inhoud, waaronder misleidende uitingen of uitingen waarbij Bose op een foutieve manier wordt afgeschilderd
 • Bedreigende, lasterlijke of andere uitingen die de juridische rechten van anderen schenden, waaronder uitingen die de privacy of persoonlijke gegevens van andere gebruikers openbaar maken
 • Inhoud die malware, softwareprogramma's of bestanden bevat die het intellectueel eigendom van welke partij dan ook schenden, die aanstootgevende content bevatten of de apparaten van gebruikers beschadigen.