WE HEBBEN NIEUWE PRODUCTEN! NEEM SNEL EEN KIJKJE.
Winkels Winkelmand

Algemene Verkoopvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 26 februari 2024

1. Informatie over de onderneming

Huidige algemene verkoopvoorwaarden (hierna “Algemene Verkoopvoorwaarden”) zijn van de onderneming Bose Belgium BV met maatschappelijke zetel te Limesweg 2, 3700 Tongeren, België met ondernemingsnummer BE0415969355, telefoonnummer : 078-791 810, fax : 012-390840, email : sales_support_be@bose.com.

2. Algemeen

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de online verkopen door Bose van producten die op de website www.bosebelgium.be (hierna de “Website”) te koop worden aangeboden en gericht zijn aan consumenten, met uitsluiting van enige andere voorwaarden, waaronder deze die in de winkel van toepassing zijn.

De Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop zijn deze die van kracht zijn op de datum van de bestelling.

Het wordt aangeraden aan de klant om aandachtig de Algemene Verkoopvoorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. De Algemene Verkoopvoorwaarden geven de mogelijkheid aan de klant om kennis te nemen van de volgende informatie: de identiteit van Bose, de manier waarop Bose de producten aan de klant zal leveren, de manier waarop Bose en de klant de overeenkomst kunnen wijzigen of beëindigen, de stappen die moeten ondernomen worden in geval van problemen en andere belangrijke informatie.

Afwijkende voorwaarden zullen slechts geldig zijn voor zover deze door beide partijen worden aanvaard.

Bose behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, waarbij de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn op elk aanbod en elke bestelling die plaatsvindt na de inwerkingtreding van de wijziging(en).

De geldende Algemene Verkoopvoorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website.

Behoudens tegenbewijs, gelden de data die op de Website worden geregistreerd als bewijs van het geheel van transacties tussen Bose en de klant met betrekking tot de verkopen via de Website.

De Website is beschikbaar in het Frans en in het Nederlands, naargelang de keuze van de klant.

3. Bestelprocedure

3.1. Selectie van de producten

Bestellingen via de online webshop van Bose worden uitsluitend verricht via de Website.

De klant voegt producten toe aan zijn selectie door op de knop “Bestel online” te klikken en kan verder winkelen door te klikken op “Verder winkelen”.

De klant kan op elk moment de producten in zijn winkelmand bekijken door te klikken op “Winkelmand” en kan kennis nemen van de betalingsmogelijkheden die door Bose worden voorgesteld alsook van de leveringskosten en –termijnen.

3.2. Registratie van de bestelling

Na het (de) product(en) te hebben geselecteerd, verifieert de klant de details van zijn bestelling en de te betalen prijs en corrigeert hij eventuele fouten alvorens zijn bestelling te bevestigen.

De klant vult de informatie in die vereist is voor de levering van zijn bestelling en wordt daarna uitgenodigd om aandachtig de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van Bose te lezen alvorens zijn bestelling te plaatsen.

De klant wordt vervolgens uitgenodigd om de betalingsmethode van zijn keuze te selecteren en de informatie in te voeren die daarvoor vereist wordt.

3.3. Definitieve bevestiging van de bestelling

Op het einde van de bestelprocedure, aanvaardt de klant de “Algemene Verkoopvoorwaarden” door het daarvoor bestemde vakje aan te klikken en bevestigt hij definitief zijn bestelling door te klikken op de knop “Plaats bestelling”. Na bevestiging van de bestelling door de klant en van zijn wil om over te gaan tot betaling, zendt Bose aan de klant via elektronische weg een aanvaarding van de bestelling. Hierdoor komt de koopovereenkomst definitief tot stand.

De modaliteiten van de bestelling kunnen gewijzigd worden zolang Bose de bestelling niet heeft aanvaard.

Indien de klant zijn bestelling wijzigt na een eventuele prijswijziging door Bose, zal de nieuwe prijs automatisch van toepassing zijn.

Bose behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. In voorkomend geval zal een e-mail gericht worden aan de klant op het e-mailadres dat door de klant wordt meegedeeld in plaats van een aanvaarding van de bestelling.

4. Herroepingsrecht

4.1. Herroepingsrecht en bedenktijd

De klant beschikt over een wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst door de klant van het product dat via de Website werd besteld, zonder dat enige motivering dient te worden gegeven.

De tevredenheidsgarantie van Bose verleent de klant evenwel een bedenktijd van dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst door de klant van het product dat via de Website werd besteld, zonder dat enige motivering dient te worden gegeven en zonder dat andere kosten dienen te worden betaald dan deze die in de Algemene Verkoopvoorwaarden worden voorzien. Het recht van Bose om schadevergoeding te eisen wordt niet beperkt door huidige clausule.

Indien de bestelling bestaat uit verschillende producten die afzonderlijk geleverd worden, begint de bedenktijd voor alle producten die het voorwerp uitmaken van de bestelling te lopen vanaf de datum van ontvangst van het laatste product.

4.2. Voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht

Indien de klant zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, dient hij dit binnen de toepasselijke bedenktijd te melden aan Bose. Dit kan op de volgende manier:

- Een ondubbelzinnige verklaring waarin hij duidelijk zijn wil uitdrukt om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, via brief, fax of e-mail richten op het volgende adres : Bose Belgium BV, Limesweg 2, 3700 Tongeren, België, Fax : 012-390840, e-mailadres : sales_support_be@bose.com.

- Of het herroepingsformulier (te downloaden via de volgende link) in te vullen, te ondertekenen en terug te zenden op het volgende adres: Limesweg 2, 3700 Tongeren, België, e-mailadres : sales_support_be@bose.com.

Voor verdere informatie over de modaliteiten van het herroepingsrecht, kan de klant de klantendienst van Bose contacteren op het nummer 078-791 810 (kost van een lokale oproep) of per e-mail op het adres sales_support_be@bose.com.

5. Teruggave en terugbetaling

De klant beschikt over een aanvullende termijn van veertien (14) dagen vanaf de kennisgeving aan Bose van zijn intentie tot herroeping om de producten op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid per post terug te zenden op het volgende adres: Bose Belgium BV, Limesweg 2, 3700 Tongeren, België. Geschenkdozen worden niet terugbetaald.

Bose biedt de klant eveneens de mogelijkheid om de producten terug te nemen op een adres dat door de klant wordt aangeduid. In dat geval zal een door Bose aangeduide vervoerder contact opnemen met de klant om een datum van ophaling op het aangeduide adres af te spreken binnen een termijn van drie (3) werkdagen na de eerste contactname van de klant met de vervoerder voor de betreffende producten.

Indien de klant kiest voor de gratis thuisafhaling verbindt hij zich ertoe om beschikbaar te zijn op de data die door de vervoerder worden voorgesteld om de terugname van de producten door Bose niet onnodig te vertragen. Bose behoudt zich het recht voor om dergelijke terugname te weigeren indien deze plaatsvindt na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, op voorwaarde dat het verstrijken van deze termijn te wijten is aan de klant.

In elk geval, om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling moeten de producten teruggegeven worden in een staat en in een verpakking die men redelijkerwijze mag verwachten, rekening houdend met het feit dat de klant enkel het recht heeft om de verificaties van het product uit te voeren die hij zou gedaan hebben indien hij het product in een fysiek verkooppunt zou gekocht hebben, samen met de aankoopfactuur of een kopie van de factuur in geval van gedeeltelijke teruggave. Bose behoudt zich het recht voor om het bedrag van de terugbetaling te verminderen indien het serienummer ontbreekt, omwille van een reden die aan de klant te wijten is en niet het gevolg is van verificaties van het product overeenkomstig dezelfde voorwaarden als in een fysiek verkooppunt.

Retourneringen van promotiebundels: Als je een bundel koopt en alleen een deel van de bundel retourneert, is de bundelkorting ongeldig en wordt de totale bundelkorting in mindering gebracht op de terugbetaling. Als je bijvoorbeeld €50 korting hebt gekregen bij de gezamenlijke aankoop van een laadstation en Bluetooth-speaker en je één van beide items retourneert, wordt de korting van €50 afgetrokken van het bedrag dat je krijgt terugbetaald.

Indien Bose geen geldig bezwaar kan opwerpen, zal Bose aan de klant het geheel van de voor de producten betaalde sommen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (op basis van de door Bose voorgestelde standaard leveringsmethode), door gebruik te maken van hetzelfde betalingsmiddel als deze gebruikt door de klant, zonder onnodige vertraging en ten laatste binnen veertien (14) dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst door Bose van het herroepingsbericht.

Bose betaalt in voorkomend geval de aanvullende kosten niet terug indien de klant gekozen heeft voor een leveringsmethode die duurder was dan de standaard leveringsmethode die door Bose werd voorgesteld en als dusdanig werd aangeduid tijdens de bestelprocedure.

6. Prijs

De facturatie van de klant gebeurt volgens de prijs en in de munteenheid die op de Website vermeld wordt en overeengekomen wordt in de verkoopovereenkomst.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven door Bose ten tijde van de definitieve validatie van de bestelling, zijn de prijzen inclusief standaardbelastingen en milieubijdragen (bijvoorbeeld Bebat, Recupel...) en verpakkingskosten en exclusief verzendkosten. Bose behoudt zich het recht voor om de wijze van verzending te kiezen.

Indien de klant zou verzoeken om gebruik te maken van een bepaalde transportmethode, zal deze het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk akkoord en een afzonderlijke facturatie, zonder vermindering van de prijs voor de producten.

7. Beschikbaarheid van de producten

De aangeboden producten en prijzen zijn geldig zolang deze zichtbaar zijn op de Website, zolang de voorraad strekt.

Fouten of wijzigingen kunnen zich uitzonderlijk voordoen. Indien een van de producten niet beschikbaar zou zijn na het plaatsen van de bestelling, wordt de klant per e-mail in kennis gesteld (of per brief indien hij geen e-mailadres heeft opgegeven) van de onbeschikbaarheid van het (de) product(en) en van de gedeeltelijke levering van de bestelling of van de annulering van de bestelling.

In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling wegens onbeschikbaarheid, zal de bankrekening van de klant niet gedebiteerd worden met de sommen voor de onbeschikbare producten. Indien de rekening reeds werd gedebiteerd, zullen de sommen die werden gestort voor de onbeschikbare producten binnen dertig (30) dagen terugbetaald worden aan de klant.

8. Leveringen

De levering van producten die via de Website gekocht worden is enkel mogelijk in België. De producten worden geleverd op het leveringsadres dat opgegeven wordt bij de bestelling. De klant is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie die bij de bestelling wordt meegedeeld. In geval van fouten bij het ingeven van de coördinaten van de bestemmeling (met name naam, voornaam, straatnaam en nummer, postcode, plaatsnaam, telefoonnummer en/of e-mailadres), kan Bose niet aansprakelijk gehouden worden voor de onmogelijkheid om de bestelling te leveren.

De levering gebeurt via de private vervoerder DPD in standaard modus. De forfaitaire portkosten bedragen:

- 4.95 euros (incl. BTW) per verzending voor een bestelling tem. 45 euro ;
- GRATIS voor een bestelling boven 45 euro.

De standaard levering is beschikbaar voor bestellingen met bestemming in België. Deze wordt door DPD verzekerd tussen 5 à 7 dagen vanaf de bevestiging van de bestelling.

9. Transport – Ontvangst - Reserves

Het is aan de klant om de conformiteit van de producten en de staat van hun verpakking te verifiëren bij de levering en om verhaal uit te oefenen tegen de vervoerder.

In geval van beschadiging van het product, dient de klant verplicht:

 • De schade te melden op de leveringsbon die door de vervoerder wordt aangeboden;
 • Aan de vervoerder een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te richten binnen een termijn van ten hoogste drie (3) dagen na de dag van levering;
 • Tegelijkertijd aan Bose een kopie van de betreffende leveringsbon te zenden op het volgende adres: Bose Belgium BV, Limesweg 2, 3700 Tongeren, België.

10. Conformiteit van de producten

Bose verbindt zich ertoe om producten die niet overeenstemmen met de bestelling terug te betalen of te vervangen. De klant moet elke zichtbare niet-conformiteit melden en het (de) product(en) terugzenden naar Bose die zal overgaan tot vervanging of terugbetaling overeenkomstig de afspraken met de klant. Indien de teruggezonden producten onvolledig, beschadigd of aanzienlijk bevuild zouden zijn, zullen deze niet door Bose teruggenomen worden. In geen geval kan de terugname, de vervanging of de terugbetaling van producten die via de Website worden aangekocht gevraagd en/of uitgevoerd worden in de winkel.

11. Betalingsopties

De betaling voor de producten wordt online voldaan via een bankpas (Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Bancontact) of PayPal. De klant kiest in eerste instantie de betalingsmethode van zijn keuze. De klant kiest in eerste instantie de betalingsmethode van zijn keuze.

In geval van betaling per kaart, nadat de klant de kaart van zijn keuze heeft geselecteerd, voert hij het nummer van zijn bankkaart, de vervaldatum en de drie laatste cijfers op de achterzijde van zijn bankkaart in.

Elk incident bij de betaling geeft Bose het recht om haar leveringen te blokkeren.

De bestelling zal verzonden worden na ontvangst van betaling op de rekening van Bose binnen de leveringstermijnen overeenkomstig artikel 8 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

12. Vouchercodes

Vouchercodes zijn alleen geldig bij online bestellingen die op deze website zijn gedaan.

 • Vouchercodes hebben een minimale bestellingswaarde van 100€
 • Bose behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren als een vouchercode naar eigen inzicht ongeldig is voor de bestelling die wordt geplaatst
 • Vouchercodes zijn alleen geldig voor specifieke producten en zolang de voorraad strekt
 • Per bestelling kan slechts één vouchercode worden gebruikt
 • Vouchercodes zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen
 • Als het product wordt geretourneerd, wordt het bedrag van de oorspronkelijke aankoop gerestitueerd, rekening houdend met de toegepaste promotie, minus de kosten voor verzending, cadeauverpakking of cadeaubonnen die bij de oorspronkelijke bestelling in rekening zijn gebracht
 • Als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd, wordt de waarde van de promotie die op die bestelling was toegepast evenredig verdeeld over de goederen. Het bedrag in contanten boven deze waarde, minus de kosten voor verzending, cadeauverpakking of cadeaubonnen die bij de oorspronkelijke bestelling in rekening zijn gebracht, wordt aan de klant geretourneerd

13. Gebruik van persoonsgegevens

Betalingen die met een creditcard op de website worden gedaan, worden op een veilige manier afgehandeld door betalingsverwerker Adyen. Om de transactie te bevestigen, moeten klanten akkoord gaan met de opslag en overdracht van hun financiële gegevens, naam, adres en andere relevante informatie naar betalingsverwerker Adyen.

Het verzamelen van bepaalde persoonlijke gegevens is hierbij verplicht. Zonder deze gegevens kunnen transacties vertraging oplopen of niet worden verwerkt en moet een bestelling mogelijk worden geannuleerd.

De gegevens zijn bestemd voor geautoriseerde Adyen-entiteiten die bij de afhandeling zijn betrokken, voor de verkoper en voor derden wiens betrokkenheid is vereist voor een probleemloze afhandeling van het betalingsproces en het juiste functioneren van de aangeboden diensten.

14. Eigendomsvoorbehoud – Risico-overdracht

Bose behoudt zich de eigendom voor van elk product dat geleverd wordt tot op het moment dat Bose de volledige betaling ontvangt van het bedrag dat verschuldigd is voor het betreffende product. Het risico met betrekking tot de producten gaat over op de klant vanaf het moment dat het betreffende product wordt geleverd of bij weigering van aanvaarding.

In geval van niet-betaling, behoudt Bose zich het recht voor om een revindicatie-vordering in te stellen voor elk betrokken product.

15. Rechten van de klant

15.1. Wettelijke garantie van conformiteit en garantie voor verborgen gebreken

De vennootschap Bose Belgium BV, Limesweg 2, 3700 Tongeren, België, garandeert de conformiteit van de verkochte producten alsook de afwezigheid van gebreken, en elke vordering van de klant op grond van wettelijke garantie van conformiteit of van garantie voor verborgen gebreken dient ingesteld te worden tegen deze onderneming.

Bose is aansprakelijk voor een gebrek aan conformiteit van het verkochte product onder de voorwaarden die bepaald zijn in artikelen 1649bis e.v. B.W. alsook voor de verborgen gebreken van het verkochte product onder de voorwaarden voorzien in artikelen 1641 e.v. B.W.

Indien de klant in voorkomend geval zijn wettelijke garantie voor conformiteit opeist, beschikt hij over een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van het product om een vordering in te stellen.

De klant kan kiezen tussen de herstelling of de vervanging van het product, behoudens de kostenvoorwaarden voorzien in artikel 1649quinquies B.W.

De klant wordt vrijgesteld van het leveren van een bewijs van het bestaan van een gebrek aan conformiteit van het product gedurende zes (6) maanden na de levering van het product.

De wettelijke garantie van conformiteit is van toepassing onafhankelijk van de eventuele commerciële garantie die zou worden aangeboden.

De klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken overeenkomstig artikel 1641 B.W. op te eisen. In dergelijk geval kan de klant kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een prijsvermindering overeenkomstig artikel 1644 B.W.

15.2. Commerciële garantie

Onverminderd de wettelijke garanties die hierboven werden bepaald, beschikt de klant over de commerciële garantie van Bose die van toepassing is overeenkomstig de algemene voorwaarden die voorzien zijn in de garantiebon die samen met het product wordt geleverd. Dergelijke garantie omvat niet de gebreken die te wijten zijn aan een verkeerde behandeling van het product, noch – in het algemeen – aan een verkeerd gebruik of een inadequaat of onredelijk gebruik van het product. Wordt eveneens uitgesloten: de schade als gevolg van onderhoud of demontage door een persoon die niet door Bose werd geautoriseerd, als gevolg van wijzigingen aan het product, als gevolg van een ontoereikende verpakking bij de teruggave van het product of als gevolg van een ongeval.

Deze garantie wordt van rechtswege ongedaan gemaakt indien het etiket met het serienummer werd verwijderd of uitgewist. Om van de commerciële garantie op de producten te kunnen genieten, moet de klant zijn factuur van aankoop van het product bewaren.

Gelieve de Bose Productgarantie te consulteren voor een volledige informatie met betrekking tot de commerciële garantie die aan klanten wordt aangeboden.

16. Aansprakelijkheid van Bose

16.1 Conformiteit van de producten met de toepasselijke wetgeving

De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de Belgische wetgeving en de in België geldende normen.

16.2 Beperking van de aansprakelijkheid van Bose

De aansprakelijkheid van Bose wordt in principe voor elke schade uitgesloten, met uitzondering van de volgende limitatieve gevallen:

a. schade als gevolg van de schending van een essentiële verbintenis uit de overeenkomst. In het bijzonder wordt als essentiële verbintenis beschouwd: een verbintenis waarvan de goede en correcte uitvoering van de overeenkomst afhangt en waarvan de wederpartij op de uitvoering rekent, bijvoorbeeld de levering van een product dat vrij is van gebreken. In dergelijke hypothese, zal de aansprakelijkheid van Bose beperkt zijn tot de herstelling van kenmerkende en voorzienbare schade;
b. schade die het resultaat is van de schending door Bose van haar garantieverplichtingen;
c. schade die voortkomt uit een opzettelijke fout of uit ernstige nalatigheid in hoofde van Bose, een wettelijke vertegenwoordiger of een agent van Bose;
d. schending van de fysieke integriteit of de gezondheid die veroorzaakt wordt door een opzettelijke fout of een ernstige nalatigheid in hoofde van Bose, een wettelijke vertegenwoordiger of een agent van Bose;
e. gegronde klachten over dwingende wetsbepalingen en in het bijzonder aansprakelijkheid voor defecte producten.

Huidige clausule doet geen afbreuk aan de wettelijke bewijslast.

De afbeeldingen die de producten op de Website illustreren zijn louter indicatief. Hoewel Bose haar uiterste best doet om de kleuren op een getrouwe manier weer te geven, kan Bose niet garanderen dat de kleuren die op de afbeelding worden weergegeven overeenstemmen met de kleuren van het product. Het product van de klant kan dus licht afwijken van de afbeeldingen. De verpakking van het product kan verschillend zijn van deze die op de afbeeldingen op de Website wordt weergegeven. De klant wordt uitgenodigd om de beschrijvingen van elk product te raadplegen om de precieze eigenschappen na te gaan en, in geval van twijfel of voor bijkomende inlichtingen, de klantendienst van Bose te contacteren op het nummer 078-791 810 (kost van een lokale oproep).

Bose is enkel verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina’s die door Bose worden beheerd.

Bose is niet verantwoordelijk voor winstderving. Bose levert de producten enkel voor thuisgebruik en privaat gebruik. Indien de klant de producten gebruikt met een commercieel oogmerk of voor herverkoop, zal Bose niet gehouden zijn tegenover de klant voor winstderving, omzetverlies, bedrijfsschade of verlies van een kans.

De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken wegens enige reden buiten de controle van Bose, in het bijzonder het gebruik van incompatibele apparaten of uitrusting, zal geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Bose of enige schadeloosstelling of terugbetaling door Bose.

16.3 Overmacht

Bose zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor de wanprestatie van de overeenkomst die te wijten is aan een onvoorzienbare gebeurtenis, die buiten haar controle valt, aan een gehele of gedeeltelijke storing of staking, in het bijzonder van transportmiddelen en/of communicatiediensten, brand, overstroming.

17. Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties of afbeeldingen op de Website www.bosebelgium.be zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

De klant mag geen papieren of digitale reproducties wijzigen op enige drager die de klant heeft geprint of gedownload op eender welke wijze en de klant mag geen enkele illustratie, foto, video, audio of tekening afzonderlijk gebruiken van de begeleidende tekst. Het statuut van Bose (en van elke door haar aangewezen partij) van houder van auteursrechten op de inhoud van de Website dient te allen tijde te worden erkend.

De klant mag geen enkel deel van de inhoud van de Website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande toestemming daartoe van Bose te hebben verkregen. Indien de klant eender welk deel van de Website in strijd met de gebruiksvoorwaarden print, kopieert of downloadt, wordt het recht van de klant om de Website te gebruiken onmiddellijk opgeheven en zal de klant elke kopie die door haar werd gemaakt teruggeven of vernietigen, naar keuze van Bose.

18. Persoonsgegevens

Bose respecteert de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens in België. Gelieve de Privacyverklaring te raadplegen voor een volledige informatie betreffende de persoonsgegevens van de klanten.

De Website www.bosebelgium.be is bedoeld om een bijzondere aandacht te besteden aan de behoeften van de klant. Het is met name daarom dat gebruik gemaakt wordt van cookies. Gelieve het Cookiebeleid van Bose te raadplegen voor bijkomende informatie.

19. Archivering van overeenkomsten

Bose verbindt zich ertoe om gedurende tien (10) jaar elke verkoopovereenkomst met een bedrag boven 120 euro te bewaren. De klant heeft toegang tot zijn contract op eenvoudig verzoek via het telefoonnummer: 078-791 810 (kosten van lokale oproep).

20. Externe links

De Website www.bosebelgium.be kan hyperlinks bevatten die de klant naar andere websites leidt. Bose heeft geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot enige andere website waartoe de klant toegang zou hebben via de Website www.bosebelgium.be en is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, de werking, de aangeboden diensten of voor de toegang tot deze websites.

Bose kan toestemming geven aan andere ondernemingen om advertenties te plaatsen op haar webpagina’s. Deze ondernemingen kunnen cookies en action tags (ook “simple pixel gif” genoemd) op de computer van de internetgebruiker plaatsen om de efficiëntie van hun advertentie te meten. De informatie die op deze manier wordt verzameld is anoniem. De klant heeft de mogelijkheid om cookies en action tags te wijzigen door de parameters van zijn browser te wijzigen. Dit kan evenwel de interactieve werking van de bezochte webpagina’s aantasten.

21. Beveiliging

De Website www.bosebelgium.be maakt het voorwerp uit van een beveiliging dankzij de SSL encryptiemethode.

22. Klantendienst

Voor verdere informatie of vragen wordt een klantendienst ter beschikking gesteld van de klanten :

Tel. : 078-791 810 (kosten van een lokale oproep)

23. Toepasselijke wetgeving – bevoegde hoven en rechtbanken

Huidige Algemene Verkoopvoorwaarden, alsook elke handeling die deze beogen en/of die verband heeft met de verkoop door Bose van haar producten aan de klant, zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig de wetten van België, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

In geval van geschillen met professionelen en/of met handelaars, zullen uitsluitend de hoven en rechtbanken te Brussel bevoegd zijn.

24. Recensies

Bose behoudt zich het recht voor om publicaties in het gedeelte ‘Recensies’ op www.bosebelgium.be te verifiëren en te verwijderen. Bose behoudt zich het recht voor om inhoud waarvan zij vindt dat deze, naar eigen goeddunken, ongepast of aanstootgevend is te verwijderen of niet te publiceren, met inbegrip van doch niet beperkt tot:

 • publiciteit van eender welke aard, met inbegrip van deze van concurrenten, de verkoop van artikelen, prospectie, zelfpromotie en spam
 • verkeerde, onnauwkeurige of misleidende informatie
 • aanvallen op personen of bedrijven, met inbegrip van Bose en haar werknemers, leveranciers, distributeurs en verwante ondernemingen;
 • ongepaste of misleidende inhoud of inhoud die een verkeerd beeld van Bose geeft;
 • inhoud die anderen bedreigt, lastigvalt of op enige andere wijze rechten van anderen aantast, met inbegrip van inhoud die de privacy schendt of persoonlijke informatie van andere gebruikers onthult;
 • inhoud die malware, software of bestanden bevat die een inbreuk op intellectuele eigendom mogelijk maken, misbruik mogelijk maken of schadelijk zijn voor het visualisatiesysteem van andere gebruikers.

25. Divers

Het feit dat Bose in voorkomend geval een recht overeenkomstig huidige Algemene Verkoopvoorwaarden niet zou uitoefenen kan niet beschouwd worden als enige afstand door Bose van de uitoefening van enig ander recht of van hetzelfde recht op een later moment.

Indien enige clausule van huidige Algemene Verkoopvoorwaarden als onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zou beschouwd worden, zal deze clausule geacht worden te zijn ingetrokken zonder dat deze de geldigheid en toepassing van andere clausules van huidige Algemene Verkoopvoorwaarden zou aantasten.

Het is toegestaan aan Bose om huidige overeenkomst aan derden over te dragen. Bose kan haar rechten en plichten op grond van huidige Algemene Verkoopvoorwaarden overdragen aan een andere entiteit. In dergelijk geval zal Bose de klant schriftelijk (met inbegrip van e-mail) in kennis stellen en verzekeren dat de overdracht de rechten van de klant op basis van deze overeenkomst niet zal aantasten.

Geen enkele derde zal rechten hebben op basis van huidige overeenkomst (met uitzondering van een persoon aan wie de klant zijn garantie heeft overgedragen, waarna Bose aan deze persoon kan vragen om haar een redelijk bewijs te verschaffen dat deze persoon voortaan eigenaar is van het betreffende product). Dit contract wordt gesloten tussen de klant en Bose. Geen enkele andere persoon heeft het recht om enige clausule te doen uitvoeren.

De methodes van alternatieve geschillenbeslechting voorzien een procedure waarbij een onafhankelijke entiteit de feiten onderzoekt die aanleiding gegeven hebben tot het geschil en dit geschil tracht te beslechten, zonder dat de klant zich tot de rechtbank moet wenden. Indien de klant niet tevreden is over de manier waarop Bose een klacht heeft behandeld, kan de klant het geschil voorleggen aan een online geschillenbeslechting via het platform van de Europese Commissie voor Online Geschillenbeslechting, beschikbaar via: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL.

Bose Belgium BV is met bosebelgium.be lid van BeCommerce en onderschrijft daarmee de BeCommerce-gedragscode. De BeCommerce-gedragscode is via deze link te vinden.

Laatste update : 7 januari 2020