Vrijblijvende proefperiode van 90 dagen, 2 jaar garantie en gratis standaardlevering bij bestellingen boven de € 45

Gebruiksvoorwaarden van Bose

Laatst gewijzigd: 31 augustus 2021

Deze gebruiksvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) zijn een wettelijke overeenkomst tussen u en Bose Products B.V. (‘Bose’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’). Deze Voorwaarden gelden voor elke website, mobiele toepassing of andere online of interactieve diensten van Bose die worden aangeboden in landen in Europa, in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en in landen in Oost-Azië, Zuid-Azië, Zuidoost-Azië en Oceanië ("APAC") en die een link naar deze Voorwaarden bevatten (samen de ‘Diensten’).

Door deze Voorwaarden te aanvaarden, erkent u dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u zich geen toegang meer te verschaffen tot de Diensten en te stoppen met het gebruik hiervan. De aankoop van Bose-producten of -diensten is onderhevig aan afzonderlijke Verkoopvoorwaarden, die aan u beschikbaar worden gesteld op de Beleidspagina’s binnen de Diensten. Indien er ook een afzonderlijke Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (‘EULA’) van toepassing is op de Diensten die u gebruikt, en er een conflict bestaat tussen deze Voorwaarden en de EULA, geldt de EULA.

Wij kunnen deze Voorwaarden herzien om rekening te houden met wijzigingen in de Diensten, de behoeften van onze gebruikers, onze bedrijfsprioriteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij geven u een redelijke kennisgeving van alle belangrijke wijzigingen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften. Controleer elke keer dat u gebruik wilt maken van de Diensten deze Voorwaarden, zodat u weet welke voorwaarden op dat moment van toepassing zijn. Deze Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op de boven in dit document vermelde datum.


1. Informatie over ons

Wij zijn Bose Products B.V., een besloten vennootschap, geregistreerd in Nederland in het Handelsregister onder het nummer 36037901 en gevestigd te Purmerend aan de Gorslaan 60, 1441 RG, wat tevens ons voornaamste handelsadres is. Ga naar onze contactpagina als u contact met ons wilt opnemen.


2. Geldigheid en toepassingsgebied

Voor het gebruik van de Diensten moet u verklaren en bevestigen dat u meerderjarig bent (18 jaar of ouder of anderszins van meerderjarige leeftijd in uw rechtsgebied, of, indien u toestemming hebt van een ouder of voogd, 13 jaar of ouder) en bevoegd bent om akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Als u akkoord gaat met deze Voorwaarden namens een organisatie of entiteit, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om deze Voorwaarden te aanvaarden namens die organisatie of entiteit en die organisatie of entiteit te binden aan deze Voorwaarden (in welk geval de verwijzingen naar "u" en "uw" in deze Voorwaarden, behalve in deze zin, verwijzen naar die organisatie of entiteit). Als Bose u eerder de toegang tot of het gebruik van de Diensten heeft verboden, krijgt u geen toestemming voor toegang tot of gebruik van de Diensten.


3. Accountregistratie en -gebruik

3.1 Accountregistratie en vertrouwelijkheid. U dient mogelijk een account te maken om onderdelen van de Diensten te gebruiken. Als dat het geval is, moet u tijdens het registratieproces een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen en ons aanvullende informatie verschaffen. Het is uw verantwoordelijkheid om voor de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw wachtwoord te zorgen. Door u te registreren, gaat u ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord. Wij mogen aannemen dat alle communicatie die wij ontvangen onder uw account, van u afkomstig zijn.

3.2 Onbevoegd gebruik van uw account. Het is uw verantwoordelijkheid ons te informeren als er sprake is van enig onbevoegd gebruik van of onbevoegde toegang tot uw account. Ga naar onze contactpagina als u contact met ons wilt opnemen. U stemt ermee in dat wij u om informatie kunnen verzoeken die kan worden gebruikt om uw identiteit te bevestigen en de beveiliging van uw account te garanderen.


4. Onze eigendomsrechten

De Diensten zijn eigendom van en worden beheerd door Bose en bevatten materialen (inclusief alle software, ontwerpen, tekst, redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, afbeeldingen, audiofragmenten, videofragmenten, illustraties en ander grafisch materiaal, en namen, logo’s, handelsmerken en dienstenmerken) die geheel of gedeeltelijk zijn afgeleid uit materiaal dat door Bose en zijn partners, evenals andere bronnen, is geleverd en die worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten.

U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke wetten inzake intellectueel eigendom. U erkent dat de Diensten zijn ontwikkeld, samengesteld, vervaardigd, herzien, geselecteerd en geordend door Bose en anderen door de toepassing van methoden en beoordelingsstandaarden, waarbij veel tijd, moeite en geld zijn geïnvesteerd, en dat de Diensten het waardevolle intellectuele eigendom vormen van Bose en anderen.

U gaat ermee akkoord om Bose onmiddellijk op te hoogte te stellen wanneer u verneemt dat er claims zijn dat de Diensten inbreuk maken op enige intellectuele-eigendomsrechten. Rechten uit hoofde van, aanspraak op of belangen in onze Diensten of de inhoud van onze Diensten worden niet aan u overgedragen, en alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn aan Bose voorbehouden. U mag geen gebruik maken van de merken, logo’s, namen van producten en diensten, ontwerpen, slogans of handelsmerken van Bose zonder onze toestemming.

Als u in strijd met deze voorwaarden enig onderdeel van onze Diensten afdrukt, kopieert of downloadt, komt uw recht op het gebruik van onze Diensten onmiddellijk te vervallen en dient u, indien wij dit noodzakelijk achten, eventuele kopieën van de materialen te retourneren of vernietigen.


5. Gebruikerscontent en verstrekte informatie

5.1 Gebruikerscontent en geplaatste content. De Diensten kunnen u de mogelijkheid bieden content, zoals videofragmenten, foto’s, reviews, vragen, opmerkingen, openbare berichten, ideeën, productfeedback, commentaar en andere content (gezamenlijk "Gebruikerscontent") in te dienen, te plaatsen, te uploaden of anderszins beschikbaar te stellen (collectief "plaatsen") die al dan niet kan worden bekeken door andere gebruikers. Het materiaal, de informatie en de ideeën die u aan ons overdraagt of op enigerlei wijze plaatst, zullen als niet-vertrouwelijk worden behandeld. Door content via een van onze Diensten te plaatsen, verleent u ons het niet-exclusieve recht tot gebruik, op welke manier dan ook, van de content die u hebt geplaatst. U gaat ermee akkoord dat alles wat u plaatst geen Verboden gedrag (zoals hieronder gedefinieerd) omvat en u stemt ermee in ons overeenkomstig het toepasselijke recht te compenseren indien u zich schuldig maakt aan enig Verboden gedrag dat ons direct schade berokkent.

5.2 Verklaringen inzake Gebruikerscontent. U erkent en stemt ermee in dat alle Gebruikerscontent die u plaatst volledig onder uw eigen verantwoordelijkheid valt. Verder verklaart u dat u over alle vereiste rechten beschikt om dergelijke Gebruikerscontent te plaatsen zonder inbreuk te maken op de rechten van derden. U erkent dat Bose geen controle heeft over en niet verantwoordelijk is voor de content. Door gebruik te maken van de Diensten kunt u in aanraking komen met Gebruikerscontent van andere gebruikers die beledigend, onfatsoenlijk, onjuist, misleidend of anderszins verwerpelijk is. Houd er ook rekening mee dat Gebruikerscontent ook spelfouten of andere onopzettelijke fouten of onjuistheden kan bevatten. Wij behouden ons het recht voor om, op onze eigen kosten, het beheer over te nemen van eventuele geschillen die voortvloeien uit Gebruikerscontent die u plaatst en u zult met ons samenwerken om eventuele geschillen op te lossen of om te helpen bij het verweer tegen gerelateerde claims.

5.3 Controle van Gebruikerscontent. U erkent en stemt ermee in dat Bose naar eigen goeddunken Gebruikerscontent voorafgaand aan weergave in de Diensten mag controleren, maar dat Bose niet verplicht is dit te doen. Verder erkent u en stemt u ermee in dat Bose zich het recht voorbehoudt (maar niet de verplichting aanneemt) om naar eigen goeddunken Gebruikerscontent die aan de Diensten wordt bijgedragen, af te wijzen, te verplaatsen, te bewerken of te verwijderen. Daarnaast heeft Bose het recht om naar eigen goeddunken Gebruikerscontent te verwijderen die in strijd is met deze Voorwaarden of anderszins verwerpelijk is. U erkent en stemt ermee in dat Bose Gebruikerscontent niet verifieert, aanvaardt, bekrachtigt of goedkeurt, en u stemt ermee in dat u uw gebruik van Gebruikerscontent moet evalueren en alle risico's hiervoor moet dragen, evenals voor uw vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van Gebruikerscontent.

5.4 Inzendingen van gebruikers. Bose hecht uitzonderlijk veel waarde aan onderzoek. Het kan enkele jaren duren om nieuwe technologieën te ontwikkelen, om deze in onze producten te implementeren en om marketingstrategieën voor onze producten te formuleren. Zo waren onze Acoustic Noise Cancelling-, PhaseGuide- en QuietPort-technologieën jarenlang in onderzoek en ontwikkeling voordat deze werden geïntegreerd in commerciële producten en werden geïntroduceerd bij het publiek. We willen voorkomen dat er misverstanden ontstaan als een product of marketingstrategie van Bose ook maar enige gelijkenis vertoont met een idee dat werd ingediend bij Bose tijdens het ontwikkelingsproces, of als een productkenmerk of -functie gerelateerd lijkt te zijn aan observaties die klanten die bij ons hebben ingediend. Om die reden nemen wij ongevraagde inzendingen niet in overweging en verzoeken wij deze niet naar ons te sturen. Als je desondanks een idee wilt inzenden, zijn de volgende voorwaarden hierop van toepassing.

Bose biedt geen enkele compensatie, noch in contant geld, noch in de vorm van producten, voor content van gebruikers die wordt ingediend bij Bose, inclusief en zonder beperking ideeën voor mogelijke softwaretoepassingen. Je gaat ermee akkoord dat alle informatie die wordt ingediend bij Bose als niet-vertrouwelijk en niet-eigen wordt beschouwd, dat er met betrekking tot deze informatie geen enkele verplichting op Bose rust en dat het Bose vrij staat de informatie voor elk doel te reproduceren, gebruiken, openbaarmaken en distribueren op niet-beperkte basis, tenzij expliciet iets anders schriftelijk is overeengekomen met Bose. Verder staat het Bose vrij gebruik te maken van ideeën, concepten, kennis of technieken die in dergelijke informatie zijn opgenomen, voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten die van dergelijke informatie gebruikmaken.


6. Verboden gedrag

Het gebruik van de Diensten voor illegale doeleinden of andere doeleinden die niet uitdrukkelijk worden toegestaan in deze Voorwaarden, is strikt verboden. Het is u niet toegestaan om (samen ‘Verboden gedrag’):

 • Gebruikerscontent te plaatsen die: (1) personen lastigvalt, misbruikt of bedreigt of obscene content bevat; (2) vals, misleidend, onjuist of onnauwkeurig is; (3) anderen vernedert of discrimineert op grond van geslacht, ras, klasse, etniciteit, afkomst, religie, seksuele voorkeur, handicap of anderszins; (4) onfatsoenlijk, beledigend, kwetsend, gewelddadig, haatdragend, opruiend, onwettig, schadelijk, onrechtmatig, lasterlijk of beledigend is of inbreuk maakt op de privacy van anderen; (5) seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld, of onwettige handelingen promoot; (6) inbreuk maakt op de rechten van enige persoon of enig materiaal bevat dat aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid krachtens de toepasselijke wet- of regelgeving of die anderszins in strijd is met deze Voorwaarden; of (7) de indruk geeft dat deze voortkomt uit of is goedgekeurd door ons of een andere persoon of entiteit, wanneer dit niet het geval is.
 • de Diensten commercieel te gebruiken, te gebruiken voor benchmarking of te gebruiken voor het compileren van gegevens voor een product of dienst;
 • content of andere informatie bestaande binnen of verkregen via de Diensten te kopiëren, te downloaden (anders dan via voor persoonlijk gebruik benodigde pagina-caching, of zoals anderszins uitdrukkelijk is toegestaan krachtens deze Voorwaarden), te wijzigen, te distribueren, te plaatsen, te verzenden, te weergeven, uit te voeren, te reproduceren, uit te zenden, te ‘spiegelen’, te dupliceren, te publiceren, te her-publiceren, te uploaden, in licentie te geven, te reverse-engineeren, er afgeleide werken van te maken of te koop aan te bieden, op welke wijze dan ook, behalve zoals voorzien in deze Voorwaarden of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Bose;
 • content of informatie over de Diensten te ‘scrapen’, te openen, bij te houden, te indexeren, te framen, te koppelen of te kopiëren door op geautomatiseerde wijze toegang te verkrijgen tot de Diensten via een robot, spider, scraper of webcrawler of andere toegangsmethode anders dan handmatige toegang tot de openbaar beschikbare onderdelen van de Diensten via een browser of via een door Bose goedgekeurde API;
 • de beperkingen als gevolg van een robotuitsluiting in de Diensten te schenden, indien hier sprake van is, of andere maatregelen te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Diensten te voorkomen of te beperken;
 • materiaal te plaatsen waarin illegale activiteiten worden aangemoedigd of waarin illegale activiteiten worden besproken met de bedoeling deze te plegen;
 • materiaal te plaatsen of anderszins beschikbaar te stellen dat software, trucs, instructies, computercode, bestanden, programma’s en/of andere content of kenmerken bevat die speciaal zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te vernietigen, te beschadigen of de functionaliteit ervan te beperken (waaronder, zonder beperking, een tijdbom, virus, malware, softwareslot, worm, zelfvernietigingscode, drop-apparaat, schadelijke logica, trojan, valluik, of middel voor uitschakeling, ‘lock-out’ of meting, of andere schadelijke code);
 • iets te plaatsen of te doen waarmee de uitvoering van de Diensten kan worden uitgeschakeld, overbelast of gehinderd;
 • materiaal te plaatsen dat de communicatie of discussies tussen gebruikers verstoort of op andere wijze verhindert;
 • intellectueel eigendom van anderen te plaatsen, te gebruiken of anderszins beschikbaar te stellen, tenzij u het recht hebt om dat te doen, of vermelding van auteursrecht, handelsmerk of eigendomsverklaring opgenomen in de Diensten te verwijderen of te wijzigen;
 • handelsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie of materiaal te plaatsen waartoe u niet het recht hebt op grond van wetgeving of contractuele of andere relaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot voorkennis en bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie ingewonnen of geopenbaard als onderdeel van een arbeidsverhouding of onder niet-openbaarmakingsovereenkomsten;
 • een valse verklaring af te leggen of anderszins een onjuiste voorstelling te geven van uw connecties met een persoon of entiteit, of u uit te geven voor een persoon of entiteit, anders dan als parodie;
 • persoonlijke of gevoelige informatie van andere gebruikers te verkrijgen, met inbegrip van en zonder enige beperking adres, creditcard- of bankrekeninggegevens of wachtwoorden;
 • spam of andere advertenties of aanbiedingen, enquêtes, content en piramidesystemen te versturen, commerciële entiteiten te bevorderen, of anderszins commerciële activiteiten uit te voeren op of via de Diensten;
 • de Diensten of een deel ervan te framen, in-line te koppelen of op vergelijkbare wijze weer te geven;
 • deze Voorwaarden, onze Verkoopvoorwaarden of enige richtlijnen of beleidsregels die zijn geplaatst door Bose te schenden;
 • schending van deze Voorwaarden of het Privacybeleid te faciliteren; en/of
 • het gebruik en de beschikking van de Diensten van/voor anderen in de weg te staan.

7. Naleving van wet- en regelgeving

U erkent en gaat ermee akkoord dat Bose toegang kan verkrijgen tot uw informatie en/of de Gebruikerscontent die u upload of beschikbaar stelt voor opname in de Diensten, deze kan bewaren en openbaren, indien de wet dit vereist of in het goede vertrouwen dat dergelijke toegang, bewaring en openbaring in overeenstemming is met het Privacybeleid van Bose of redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om een van de volgende redenen: (1) om te voldoen aan wettelijke procedures of verzoeken; (2) om deze Voorwaarden, ons Privacybeleid of andere contracten met u af te dwingen, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan; (3) om te reageren op beweringen dat enige Gebruikerscontent de rechten van derden schendt; (4) om te reageren op uw verzoeken om klantenservice te ontvangen en/of (5) ter bescherming van de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Bose, zijn vertegenwoordigers en relaties, zijn gebruikers en het publiek.

Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude, spam-/malwarepreventie en soortgelijke doeleinden.


8. Privacy

Meer informatie over hoe wij de gegevens die we verzamelen van en over u vergaren, gebruiken en delen, vindt u in ons Privacybeleid.


9. Beperking van aansprakelijkheid

Als wij niet aan deze Voorwaarden voldoen, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade dat/die u oploopt en een voorzienbaar gevolg is van onze niet-nakoming van deze Voorwaarden of nalatigheid door ons, maar zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade dat/die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het verlies of de schade een duidelijk gevolg is van ons verzuim. Wij leveren de Diensten bovendien uitsluitend voor binnenlands en particulier gebruik. U verklaart de Diensten niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige winstderving, zakelijke verliezen, bedrijfsonderbrekingen of gemiste zakelijke kansen. We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit en beperken deze op geen enkele wijze indien dit betekent dat wij onrechtmatig handelen. Dit omvat de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel dat wordt veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers, voor fraude of frauduleuze vertegenwoordiging en voor misbruik van uw rechten met betrekking tot de Diensten.

De informatie die op of via de Diensten wordt gepresenteerd, wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene, informatieve doeleinden. Wij bevestigen niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Uw gebruik van deze informatie is geheel op eigen risico.


10. Virussen

U erkent dat wij niet (kunnen) garanderen dat bestanden die via internet of onze Diensten kunnen worden gedownload, vrij zijn van virussen of andere schadelijke code. U bent verantwoordelijk voor het toepassen van afdoende procedures en controlepunten om aan uw specifieke vereisten voor antivirusbescherming en juistheid van gegevensinvoer en -uitvoer te voldoen, en voor het onderhouden van middelen buiten onze Diensten voor het herstellen van eventueel verloren gegane gegevens.


11. Koppelingen en diensten van derden

De diensten kunnen het volgende omvatten: (1) informatie en content die is verstrekt door derden; (2) koppelingen naar websites of bronnen van derden, zoals verkopers van goederen en diensten; en (3) producten en diensten van derden die zijn bedoeld voor verkoop rechtstreeks aan u. Bose is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen en onderschrijft niet en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (i) de content, reclame, producten of ander materiaal beschikbaar via dergelijke sites of bronnen, (ii) eventuele fouten of omissies binnen deze websites of bronnen, of (iii) enige gegevensverwerkingsmethoden of andere zakelijke praktijken van de beheerders van deze sites of bronnen. Bose is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor het gebruik of de betrouwbaarheid van enige gekoppelde websites of bronnen. Uw interacties met een dergelijke derde partij worden beheerst door de eigen gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en andere soortgelijke voorwaarden van de desbetreffende derde partij.


12. Aanpassing en toegang

12.1 Aanpassing van Diensten. Bose behoudt zich het recht voor om met of zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment de Diensten (of enig deel daarvan) tijdelijk of permanent aan te passen of te beëindigen. Bose is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een aanpassing, opschorting of beëindiging van de Diensten.

12.2 Toegang. Wij kunnen u geheel en uitsluitend naar eigen inzicht, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, en met of zonder kennisgeving aan u de toegang ontzeggen tot alle of een deel van de Diensten, inclusief gevallen waarin u naar onze mening een bepaling in deze Voorwaarden hebt geschonden. Wij behouden ons het recht voor om een gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatie, ofwel door u gekozen of door ons verstrekt, te allen tijde, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook te verwijderen. Wij zullen u van tevoren informeren indien dit redelijkerwijs mogelijk is.


13. Toepasselijke wetgeving

Deze Voorwaarden en de content en totstandkoming hiervan zijn onderhevig aan het Nederlands recht. Als u echter een consument en ingezetene bent van een ander Europees land, profiteert u van eventuele dwingende bepalingen van en wettelijke rechten die beschikbaar zijn volgens de wetgeving van het desbetreffende land. Als u een consument en ingezetene bent van enig land in APAC of de VAE, profiteert u mogelijk van eventuele dwingende bepalingen van en wettelijke rechten die beschikbaar zijn volgens de wetgeving van het desbetreffende land. Niets in deze voorwaarden beïnvloedt uw rechten als consument om op verplichte bepalingen en wettelijke rechten van dergelijke lokale wetgeving te kunnen vertrouwen.

U en wij stemmen er beiden mee in dat de bevoegde rechter in Nederland exclusieve jurisdictie zal hebben. Als u echter een ingezetene bent van een ander Europees land, een land in APAC of de VAE, kunt u ook in dat land een procedure starten.


14. Algemene voorwaarden

14.1 Geen afstandsverklaring. Als wij verzuimen erop aan te dringen dat u zich aan alle verplichtingen in deze Voorwaarden houdt of als we dit niet tijdig doen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van deze rechten en betekent dit niet dat u niet aan deze verplichtingen hoeft te voldoen. Als wij onze rechten niet opeisen bij verzuim of schending door u, zullen wij dit uitsluitend schriftelijk doen en betekent dit niet dat wij automatisch onze rechten niet zullen opeisen bij eventuele toekomstige gevallen van verzuim of schending door u. Ga naar onze contactpagina als u contact met ons wilt opnemen.

14.2 Scheidbaarheid. Elk van de paragrafen in deze Voorwaarden staat op zichzelf. Indien een rechter of bevoegde instantie besluit dat een van de paragrafen onwettig of onafdwingbaar is, blijven de resterende paragrafen onverminderd en volledig van kracht.

14.3 Diversen. De sectietitels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele functie.


15. Vragen

Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen. Ga naar onze contactpagina als u contact met ons wilt opnemen.

Als u informatie over regelgeving en naleving zoekt, kunnen wij u daarbij helpen. Klik hier voor een lijst met conformiteitsverklaringen voor actuele Bose®-producten.


16. Handelsmerken en bron-/rechtenvermelding

Klik hier voor een volledige lijst met handelsmerken en bron-/rechtenvermeldingen van Bose en onze partners.

Afbeeldingen in het gedeelte ‘Automotive’ vallen onder het copyright van PhotosToGo, Inc.

Airplay, Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch, iTunes, Lightning en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Het handelsmerk "iPhone" wordt gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.

Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire en alle gerelateerde logo’s zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of zijn dochterondernemingen.

Android, Google, Google Assistent, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc. De Android-robot is gereproduceerd of aangepast naar een ontwerp dat is gemaakt en gedeeld door Google, en is gebruikt conform de voorwaarden omschreven in de Creative Commons 3.0 Attribution-licentie.

BlackBerry, BlackBerry Compatible en verwante merken zijn eigendom van Research In Motion Limited (RIM) en zijn geregistreerd en/of worden gebruikt in de Verenigde Staten en andere landen. Zij zijn in licentie gebruikt. RIM is niet aansprakelijk voor de verkoop of het gebruik van deze producten en voor de naleving van veiligheidsnormen en regelgeving.

Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. waarvoor een gebruikslicentie is verleend aan Bose Corporation.

Deezer is een geregistreerd handelsmerk van Blogmusik SAS.

Het is vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Voor DTS-octrooien raadpleegt u http://patents.dts.com. Zij zijn vervaardigd onder licentie van DTS, Inc. DTS, het symbool, DTS in combinatie met het symbool, en DTS Digital Surround zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. ©DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

iHeartRadio is een geregistreerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Het N-merkteken is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

© 2018 NFL Enterprises LLC. NFL en het NFL-schildontwerp zijn geregistreerde handelsmerken van de National Football League. De teamnamen, logo’s en tenueontwerpen zijn geregistreerde handelsmerken van de aangegeven teams. Alle andere handelsmerken gerelateerd aan de NFL zijn handelsmerken van de National Football League.

Pandora, het Pandora-logo en de zgn. 'trade dress' (handelsstijl) van Pandora zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Pandora Media, Inc. en worden gebruikt met toestemming.

Samsung Galaxy is een handelsmerk van Samsung Electronics Co., LTD.

SiriusXM en de bijbehorende merken en logo's zijn handelsmerken van Sirius XM Radio Inc. en diens dochterondernemingen. Alle rechten zijn voorbehouden.

Spotify is een geregistreerd handelsmerk van Spotify AB.

Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. Het Wi-Fi CERTIFIEDTM-logo is een keurmerk van Wi-Fi Alliance®.